อบรมการใช้งานระบบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่