การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย กิจกรรม ติดตามประเมินผล และถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563