การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประเมินผล ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายฯ 28 กันยายน 2563