การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประเมินผล ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายฯ 25 กันยายน 2563