การอบรมระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์วิจัยออทิสติก)