ภาพบรรยากาศการอบรมระบบประเมินสมรรถนะ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่