ภาพบรรยากาศการอบรมระบบประเมินสมรรถนะ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่