ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลโครงการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีนายสุนทร พจน์ธนมาศเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตาม