ภาพบรรยากาศการอบรม และแนะนำระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย