อบรมการใช้งานระบบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น