อบรมการใช้งานระบบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น