งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

วันที่ข่าว 29 มิถุนายน 2017

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมลงนามความร่วมมือใน "โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ" อันมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะและความสามารถของผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ตลอดจนมุ่งขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มสัดส่วนผู้พิการที่มีงานทำให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด โดยยึดแนวคิดของความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคมเป็นหลัง ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร