เครื่องมือในการสร้างตัวแบบจำลองสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้พิการ


ทำการเลือกสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่ท่านต้องการพัฒนา ระบบจะทำการเลือกสมรรถนะ และระดับพฤติกรรมของสมรรถนะให้เบื้องต้น

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5