รายละเอียดโครงการ

          

เนื่องด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ (Competency-based Management for Persons with Disabilities’ Education Development) ” จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อทำการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะของผู้พิการทำให้เราทราบถึงสมรรถนะของผู้พิการจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วอันจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการในวงกว้างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ พฤติกรรม และทัศนคติของเด็กและเยาวชนผู้พิการแต่ละคน อีกทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ทราบถึงแนวโน้มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล หรือทุนมนุษย์ของชาติที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ตลอดจนจะมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลสมรรถนะของเด็กและเยาวชนผู้พิการในลักษณะสมุดพกอิเลคทรอนิกส์ (Competency Profile) รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสมรรถนะผู้พิการแห่งชาติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสแก่ผู้พิการในการเข้าทำงานตามศักยภาพและสมรรถนะในตำแหน่งงานที่เหมาะสม สร้างคุณค่าในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนการผสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

 

หัวหน้าทีมนักวิจัย

ดร.จุฬาลักษณ์  วัฒนานนท์

ดร.จุฬาลักษณ์  วัฒนานนท์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี