สถิติแสดงจำนวนผู้พิการในแต่ละสมรรถนะ

จำนวนผู้พิการในระบบ

ผู้พิการทั้งหมด 730 คน
ภาคเหนือ

210

ภาคกลาง

100

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

148

ภาคตะวันตก

3

ภาคตะวันออก

58

ภาคใต้

93

ไม่ระบุ

118

บกพร่องทางการเห็น

170

บกพร่องทางการได้ยิน

177

บกพร่องทางสติปัญญา

103

บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

227

บกพร่องทางการเรียนรู้

15

บกพร่องทางการพูดและภาษา

4

บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

6

ออทิสติก

27

พิการซ้อน

5

ไม่ระบุ

1

ผลการประเมินสมรรถนะของผู้พิการทั้งระบบ

สมรรถนะ ระดับพฤติกรรม
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 3
SERV (การบริการที่ดี) 3
EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) 3
ING (จริยธรรม) 3
TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) 3
AT (การคิดวิเคราะห์) 3
CT (การมองภาพองค์รวม) 3
DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) 3
HPA (การสั่งการตามอำนาจหน้าที่) 3
INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) 3
CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) 3
IU (ความเข้าใจผู้อื่น) 3
OA (ความเข้าใจองค์กร) 3
PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) 3
CO (ความถูกต้องของงาน) 3
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) 3
FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) 3
CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) 3
LEAD (สภาวะผู้นำ) 3
AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) 3
VIS (วิสัยทัศน์) 3
SO (การวางกลยุทธ์) 4
CL (ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน) 4
SCT (การควบคุมตนเอง) 4
EMP (การให้อำนาจแก่ผู้อื่น) 3
RB (การสร้างความสัมพันธ์) 3
IMP (ความสำคัญและผลกระทบ) 3
INT (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 3
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
ออทิสติก
พิการซ้อน

เปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักของผู้พิการที่อยู่ในระบบ

สมรรถนะ ระดับพฤติกรรม
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 3
ING (จริยธรรม) 3
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) 3
SCT (การควบคุมตนเอง) 4

สถานะการมีงานทำ


ว่างงาน มีงานทำแล้ว ทั้งหมด
730 22 752