*หมายเหตุ ข้อมูลแจกแจงตามประเภทความพิการ

จำนวนผู้พิการในระบบ

ผู้พิการทั้งหมด 976 คน
ภาคเหนือ

275

ภาคกลาง

276

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

195

ภาคตะวันตก

8

ภาคตะวันออก

89

ภาคใต้

133

บกพร่องทางการเห็น

173

บกพร่องทางการได้ยิน

193

บกพร่องทางสติปัญญา

188

บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

277

บกพร่องทางการเรียนรู้

58

บกพร่องทางการพูดและภาษา

6

บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

10

ออทิสติก

53

พิการซ้อน

26

ผลการประเมินสมรรถนะของผู้พิการทั้งระบบ

สมรรถนะ ระดับพฤติกรรม
 ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 3
 SERV (การบริการที่ดี) 4
 EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) 3
 ING (จริยธรรม) 3
 TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) 3
 AT (การคิดวิเคราะห์) 3
 CT (การมองภาพองค์รวม) 3
 DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) 3
 HPA (การสั่งการตามอำนาจหน้าที่) 3
 INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) 3
 CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) 3
 IU (ความเข้าใจผู้อื่น) 3
 OA (ความเข้าใจองค์กร) 3
 PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) 4
 CO (ความถูกต้องของงาน) 3
 SCF (ความมั่นใจในตนเอง) 3
 FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) 3
 CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) 3
 LEAD (สภาวะผู้นำ) 3
 AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) 3
 VIS (วิสัยทัศน์) 3
 SO (การวางกลยุทธ์) 3
 CL (ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน) 4
 SCT (การควบคุมตนเอง) 4
 EMP (การให้อำนาจแก่ผู้อื่น) 3
 RB (การสร้างความสัมพันธ์) 3
 IMP (ความสำคัญและผลกระทบ) 3
 INT (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 3

สมรรถนะของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระบบ

สมรรถนะ ระดับพฤติกรรม
 ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 3
 SERV (การบริการที่ดี) 3
 EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) 3
 ING (จริยธรรม) 3
 TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) 3
 AT (การคิดวิเคราะห์) 3
 CT (การมองภาพองค์รวม) 3
 DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) 3
 HPA (การสั่งการตามอำนาจหน้าที่) 3
 INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) 3
 CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) 3
 IU (ความเข้าใจผู้อื่น) 3
 OA (ความเข้าใจองค์กร) 3
 PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) 3
 CO (ความถูกต้องของงาน) 3
 SCF (ความมั่นใจในตนเอง) 3
 FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) 3
 CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) 3
 LEAD (สภาวะผู้นำ) 3
 AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) 3
 VIS (วิสัยทัศน์) 3
 SO (การวางกลยุทธ์) 3
 CL (ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน) 3
 SCT (การควบคุมตนเอง) 3
 EMP (การให้อำนาจแก่ผู้อื่น) 3
 RB (การสร้างความสัมพันธ์) 3
 IMP (ความสำคัญและผลกระทบ) 3
 INT (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 3
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
ออทิสติก
พิการซ้อน

เปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักของผู้พิการที่อยู่ในระบบ

สมรรถนะ ระดับพฤติกรรม
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 3
ING (จริยธรรม) 3
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) 3
SCT (การควบคุมตนเอง) 4

สถานะการมีงานทำ


ว่างงาน มีงานทำแล้ว ทั้งหมด
947 29 976

*หมายเหตุ งานบริการเฉพาะทางเป็นงานที่ผู้ประกาศต้องการรับตามความสามารถของผู้พิการ

*หมายเหตุ เลือกจากความเหมาะสมระหว่างประกาศงานกับสมรรถนะ

*หมายเหตุ เลือกจากความต้องการของผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัคร โดยคัดกรองจากสมรรถนะ อายุ การศึกษา

สถานประกอบการ

ประกาศรับตำแหน่งงาน