• Landing page 1
  • Landing page 2
  • Landing page 3

Competency-based Management for Persons with Disabilities’ Education Development

เนื่องด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อทำการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะของผู้พิการทำให้เราทราบถึงสมรรถนะของผู้พิการจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการในวงกว้างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ พฤติกรรม และทัศนคติของเด็กและเยาวชนผู้พิการแต่ละคน